تصویر جالب از کلاس آموزش خنده به پرستارهای خانم

کلاس آموزش خنده

تصویر جالب از کلاس آموزش خنده به پرستارهای خانم

 

پرستاران جز زحمتکش ترین افراد یک جامعه هستند و بخاطر شرایطی که در آن کار می کنند باید همیشه به افراد روحیه بدهند به همین جهت باید سعی کنند اکثر اوقات لبخند بر لب داشته باشند.
در کشور چین برای آموزش دادن به پرستاران برای اینکه همیشه لبخند برروی لب داشته باشند از روش زیر استفاده می کنند:

تصویر جالب از کلاس آموزش خنده به پرستارهای خانم

تصویر جالب از کلاس آموزش خندهبه پرستارهای خانم


تصویر جالب از کلاس آموزش خنده به پرستارهای خانم


کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه