نوشته‌هایی با برچسب "نکته های از دکتر علی شریعتی"

 یک نکته از دکتر علی شریعتی یک نکته از دکتر علی شریعتی

درد کشیدن چه سخت است!…. برای کسی که ناله نیز نمی تواند، که حلقوم فریاد ندارد، قلب عصیان ندارد چه می گویم؟. حتی نمی تواند بلرزد، اخم کند، نمی تواند در این خلوت مرگبار تنهایی، حتی بر پیشانی اش مشت. بزند، نمی تواند تحمل کند، نمی تواند… بگرید… نمی دانی برای یک اسکلت، درد کشیدن چگونه. سخت است! تا کجا سخت است!. نمی دانی گریستن، برای کسی که حدقه ی چشمش جز دو حفره ی عمیق و بزرگ. پُر خاک نیست، چه رنج آور است! چه می گویم؟ رنج؟ درد؟ سخت؟. این کلمات از آن زنده ها است، از آن دنیای پر از توانستن، پر از بودن و پر از زندگی کردن است. اینجا هیچ کلمه ای یارای حرف

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه